Avatar
Bùi Đình Quang
2310140006
Hà Nội
1970
Nam

Danh hiệu

Chưa có thông tin

Tiêu chuẩn
...

Rank

...

ELO

Nhanh
94

Rank

1942

ELO

Chớp
...

Rank

...

ELO

Tiêu chuẩn
...

Rank

...

ELO

Nhanh
18

Rank

1774

ELO

Chớp
...

Rank

...

ELO