Avatar
Nguyễn Hữu Hòa
2310140061
Chưa có thông tin
1980
Nam

Danh hiệu

Chưa có thông tin

Tiêu chuẩn
...

Rank

...

ELO

Nhanh
88

Rank

1960

ELO

Chớp
...

Rank

...

ELO

Tiêu chuẩn
...

Rank

...

ELO

Nhanh
...

Rank

...

ELO

Chớp
...

Rank

...

ELO