Avatar
Vương Tiểu Nhi
2310140254
Bình Định
N/A
Nữ

Danh hiệu

Chưa có thông tin

Tiêu chuẩn
...

Rank

...

ELO

Nhanh
59

Rank

2021

ELO

Chớp
...

Rank

...

ELO

Tiêu chuẩn
...

Rank

...

ELO

Nhanh
...

Rank

...

ELO

Chớp
...

Rank

...

ELO