Avatar
Nguyễn Sơn
2310140262
Quảng Nam
N/A
Nam

Danh hiệu

Chưa có thông tin

Tiêu chuẩn
...

Rank

...

ELO

Nhanh
92

Rank

1944

ELO

Chớp
3

Rank

1800

ELO

Tiêu chuẩn
...

Rank

...

ELO

Nhanh
...

Rank

...

ELO

Chớp
...

Rank

...

ELO