Avatar
Huỳnh Linh
2310140318
Cần Thơ
N/A
Nam

Danh hiệu

Chưa có thông tin

Tiêu chuẩn
...

Rank

...

ELO

Nhanh
25

Rank

2185

ELO

Chớp
...

Rank

...

ELO

Tiêu chuẩn
...

Rank

...

ELO

Nhanh
...

Rank

...

ELO

Chớp
...

Rank

...

ELO