Avatar
Trịnh Đăng Khoa
2310140329
Hà Nội
N/A
Nam

Danh hiệu

Chưa có thông tin

Tiêu chuẩn
...

Rank

...

ELO

Nhanh
78

Rank

1984

ELO

Chớp
...

Rank

...

ELO

Tiêu chuẩn
...

Rank

...

ELO

Nhanh
...

Rank

...

ELO

Chớp
...

Rank

...

ELO