Avatar
Vũ Hồng Đam
2310140367
Bình Phước
N/A
Nam

Danh hiệu

Chưa có thông tin

Tiêu chuẩn
...

Rank

...

ELO

Nhanh
125

Rank

1887

ELO

Chớp
...

Rank

...

ELO

Tiêu chuẩn
...

Rank

...

ELO

Nhanh
...

Rank

...

ELO

Chớp
...

Rank

...

ELO