Tính điểm ELO

Kết quả thay đổi

Vui lòng nhập Elo của A

Vui lòng nhập Elo của B

Vui lòng nhập Điểm số

Ghi chú:

Điểm số = 0: A thua B

Điểm số = 1: A thắng B

Điểm số = 0.5: A hòa B